درب گنگ وی

مشخصات فنی درب گنگ وی

توضیح عملکرد :

درب های گنگ وی به منظور امکان حرکت آزاد بین دو واگن مورد استفاده قرار میگیرند ، بنابراین زمینه کاربری برای آنها منوط به استاندارد UIC560  می باشد و همچنین درب های بین واگن ها نیز الکتروپناماتیکی و دارای حفاظت در مقابل وجود شیئی بین درب ها می باشد.

هر درب شامل دو لنگه به صورت کشوئی می باشد که با فشار دادن شاسی دستگیره که بر روی یکی از لنگه ها نصب شده است باعث عملکرد درب میشود .

وقتی درب بر روی واگن نصب شده باشد دو لنگه به وسیله مکانیزم با هم آمیخته میشوند و عمل باز و بسته شدن را به صورت همزمان انجام میدهندآب و هوا


نظر سنجی